V Pečivárňach máme pomocníčky zo slnečnej Kalifornie

Sú šikovné, štíhle, pracujú vo dne v noci a sú ich stovky! Pre korektnosť informácie však treba doplniť, že sa jedná o dážďovky.

O čo vlastne ide?

V septembri sme spustili pilotný projekt zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO)“. Cieľom projektu je pomocou špeciálnych dážďoviek spracovať vzniknutý bio odpad a takto získaný kompost použiť na hnojenie zelene, ktorú máme v spoločných priestoroch, kanceláriách či v areáli spoločnosti. Projekt zatiaľ testujeme v Pečivárňach Sereď.

Dôvod je jednoduchý. Pečivárne sú najväčšou prevádzkarňou a je predpoklad, že nám tu dážďovky nezomrú od hladu. Svoj zelený odpad  kolegovia vkladajú do nových zberných nádob, ktoré sú umiestnené v kuchynkách a denných miestnostiach. Ten následne slúži ako potrava pre naše nové kolegyne – dážďovky, umiestnené v samostatne stojacom vermikompostéri.

Úrovne nakladania s odpadmi v našej spoločnosti

V našej spoločnosti triedime odpady na papier, plast, elektro odpad a komunálny odpad. Rozhodli sme sa pridať ďalšiu úroveň triedenia a tou je spomenutý BRKO, ktorý tvorí približne 40 % podiel komunálneho odpadu!

Doteraz sa u nás tento druh odpadu odvážal spolu s ostatným komunálnym odpadom na skládky, čo vytvára veľký ekologický problém – novonavezené odpady stláčajú staršie odpady v nižších vrstvách, čo zabraňuje prísunu kyslíku pre ich optimálny rozklad, čím vznikajú hnilobné procesy a škodlivé plyny ako metán, ktorý je jeden z najagresívnejších skleníkových plynov zapríčiňujúcich otepľovanie planéty (metán je 30 – krát  škodlivejší ako oxid uhličitý). Spaľovanie ako bolo spomenuté vyššie, je v porovnaní so skládkovaním síce lepšia alternatíva, avšak ani tu sa nevyhneme tvorbe škodlivých plynov, napr. dioxínu. Je až paradoxné, že riešením tohto problému je aktivita, ktorú pozná človek prakticky od samého začiatku jeho existencie – kompostovanie.

Čo je vlastne BRKO ?

Je to druh odpadu, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, teda buď bez alebo s prítomnosťou kyslíka, ako je najmä odpad z potravín, papiera, lepenky, záhrad parkov a podobne. Zjednodušene povedané – produkty, z ktorých vzniká BRKO, vytvorila príroda, nevznikli ľudskou činnosťou, takže ich rozklad je prakticky bezproblémový.

 

Kalifornské dážďovky

My na tento proces využívame pomoc kalifornských dážďoviek, inak povedané kompostovacie dážďovky alebo dážďovky
do kompostu. Môžete ich poznať pod rôznymi latinskými názvami ako: eisenia andrei, fetida či eisenia hortensis.

Využívajú sa na rozklad BRKO a ich premenou na bio hnojivo a dážďovkový čaj, čo sú produkty ich tráviacej činnosti. Tieto produkty vieme využiť na hnojenie rastlín v spoločných priestoroch alebo aj pri externej vegetácií v našom areáli. Umiestnené sú  
vo vermikompostéri, kde vermes
po latinsky znamená červ. Vhodné sú však aj do záhradných kompostérov, pretože nezaliezajú
do zeme.

Svojou činnosťou,
pri optimálnych podmienkach dokážu spracovať približne polovicu zo svojej hmotnosti. Napríklad 250 g dážďoviek spracuje až 125 g bioodpadov za jeden deň.